Výstavba krytých rekreačných bazénov - otváranie častí ponúk „Kritériá“

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI

PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

STRUO, s.r.o.

IČO: 44693222
Dr. Clementisa 1214/4
977 01 Brezno

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta):
STRUO, s.r.o., Dr. Clementisa 1214/4, 977 01 Brezno

Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Hroncová
Telefón: +421 574461199
Email: bazeny.struo@gmail.com 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Výstavba krytých rekreačných bazénov
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11766-WYP, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013
 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 28.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 27.10.2013


Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Výstavba krytých rekreačných bazénov - otváranie častí ponúk „Ostatné“

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI

PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

STRUO, s.r.o.

IČO: 44693222
Dr. Clementisa 1214/4
977 01 Brezno

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta):
STRUO, s.r.o., Dr. Clementisa 1214/4, 977 01 Brezno

Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Hroncová
Telefón: +421 574461199
Email: bazeny.struo@gmail.com 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Výstavba krytých rekreačných bazénov
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11766-WYP, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013
 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 16.09.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 15.09.2013


Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Výstavba krytých rekreačných bazénov - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Názov Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní: STRUO, s.r.o.

Sídlo Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní: Dr. Clementisa 1214/4 , 977 01 Brezno

Predmet zákazky: Výstavba krytých rekreačných bazénov

Druh postupu: Podprahová zákazka

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena, t. j. celková cena vyjadrená v EUR.

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO: vo Vestníku verejného obstarávania č.129/2013 - 03.07.2013 zn. č. 11766 - WYP

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia úspešného uchádzača:

JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Toplou

Odôvodnenie:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny v EUR bez DPH za celý predmet zákazky, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom.

Predložená ponuka splnila všetky požiadavky Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní .

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk elektronickou aukciou:

1. JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Toplou

2. PLYNMONT Humenné, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné

 

Výstavba krytých rekreačných bazénov - informačná tabuľa

Zrealizované projekty